Podmínky ochrany osobních údajů

Ochrana osobních údajů

I. Základní ustanovení

1. Správcem osobních údajů podle čl. 4 bod 7 nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů (dále jen: „GDPR”) je podnikatelka OSVČ Vanda Jandová, IČO: 09214950, se sídlem: Široká 117/22, 110 00, Praha 1 – Staré Město  (dále jen: „správce), která provozuje e-shop Vanda Janda na internetové adrese www.VandaJanda.com (dále jen: „e-shop)

2. Kontaktní údaje správce jsou

Adresa: Široká 117/22, 110 00, Praha 1 – Staré Město

Email: hello@vandajanda.com

Telefon: +420 725 732 888

Tyto kontaktní údaje slouží k tomu, aby se subjekt údajů mohl na správce kdykoliv obrátit za účelem zajištění ochrany svých osobních údajů.

3. Osobními údaji se rozumí veškeré informace o identifikované nebo identifikovatelné fyzické osobě; identifikovatelnou fyzickou osobou je fyzická osoba, kterou lze přímo či nepřímo identifikovat, zejména odkazem na určitý identifikátor, například jméno, identifikační číslo, lokační údaje, síťový identifikátor nebo na jeden či více zvláštních prvků fyzické, fyziologické, genetické, psychické, ekonomické, kulturní nebo společenské identity této fyzické osoby.

4. Správce nejmenoval pověřence pro ochranu osobních údajů. 

II. Zdroje a kategorie zpracovávaných osobních údajů

1. Správce zpracovává osobní údaje, které jste mu poskytl/a nebo osobní údaje, které správce získal na základě plnění Vaší objednávky.

2. Správce zpracovává Vaše identifikační a kontaktní údaje a údaje nezbytné užívání e-shopu a pro plnění smlouvy.

III. Zákonný důvod a účel zpracování osobních údajů

1. Zákonným důvodem zpracování osobních údajů je 

 • plnění smlouvy mezi Vámi a správcem podle čl. 6 odst. 1 písm. b) GDPR;
 • oprávněný zájem správce na poskytování přímého marketingu (zejména pro zasílání obchodních sdělení a newsletterů) podle čl. 6 odst. 1 písm. f) GDPR;
 • Váš souhlas se zpracováním pro účely poskytování přímého marketingu (zejména pro zasílání obchodních sdělení a newsletterů) podle čl. 6 odst. 1 písm. a) GDPR ve spojení s § 7 odst. 2 zákona č. 480/2004 Sb., o některých službách informační společnosti v případě, že nedošlo k objednávce zboží nebo služby.

 2. Účelem zpracování osobních údajů je

 • vyřízení Vaší objednávky a výkon práv a povinností, vyplývajících ze smluvního vztahu mezi Vámi a správcem; při objednávce jsou vyžadovány osobní údaje, které jsou nutné pro úspěšné vyřízení objednávky (jméno a adresa, kontakt), poskytnutí osobních údajů je nutným požadavkem pro uzavření a plnění smlouvy, bez poskytnutí osobních údajů není možné smlouvu uzavřít či jí ze strany správce plnit,
 • zasílání obchodních sdělení a činění dalších marketingových aktivit.

 3. Ze strany správce nedochází k automatickému individuálnímu rozhodování ve smyslu čl. 22 GDPR. 

IV. Doba uchovávání údajů

1. Správce uchovává osobní údaje

 • po dobu nezbytnou k výkonu práv a povinností vyplývajících ze smluvního vztahu mezi Vámi a správcem a uplatňování nároků z těchto smluvních vztahů (po dobu 15 let od ukončení smluvního vztahu). 
 • po dobu, než je odvolán souhlas se zpracováním osobních údajů pro účely marketingu, nejdéle 7 let, jsou-li osobní údaje zpracovávány na základě souhlasu.

 2. Po uplynutí doby uchovávání osobních údajů správce osobní údaje vymaže.

V. Příjemci osobních údajů (subdodavatelé správce)

1. Příjemci osobních údajů jsou osoby 

 • podílející se na dodání zboží a dále realizaci plateb na základě smlouvy,
 • subjekt spravující platformu, na které je e-shop provozován, tedy společnost Shoptet.cz, se sídlem Dvořeckého 628/8, 169 00 Praha 6, Česká republika, IČ: 28935675, DIČ: CZ28935675 , kontaktní údaje: +420 604 600 444, info@shoptet.cz. Podmínky ochrany osobních údajů společnosti Shoptet lze nalézt na adrese: https://www.shoptet.cz/podminky-ochrany-osobnich-udaju/; 
 • v případě poskytování technické služby v souvislosti s provozováním e-shopu, či v případě řešení technických či obdobných problémů při provozování e-shopu, může podle konkrétní situace docházet k předání osobních údajů subjektu, který tuto službu bude správci poskytovat;
 • v případě marketingového užívání osobních údajů správcem může docházet k předávání osobních údajů společnosti, zajišťující marketingové služby pro správce. V takovém případě bude takové společnosti zapovězeno jakékoliv další užívání osobních údajů jí za tímto účelem předaných;
 • v případě vymáhání práv správce budou osobní údaje, v souladu s platnou právní úpravou, předávány státním orgánům a třetím stranám (za účelem právního zastoupení a řešení sporu).

 2. Správce nemá v úmyslu předat osobní údaje do třetí země (do země mimo EU) nebo mezinárodní organizaci. 

VI. Vaše práva

1. Za podmínek stanovených v GDPR máte 

 • právo na přístup ke svým osobním údajům dle čl. 15 GDPR, 
 • právo na opravu osobních údajů dle čl. 16 GDPR, popřípadě omezení zpracování dle čl. 18 GDPR. 
 • právo na výmaz osobních údajů dle čl. 17 GDPR. 
 • právo vznést námitku proti zpracování dle čl. 21 GDPR a 
 • právo na přenositelnost údajů dle čl. 20 GDPR. 
 • právo odvolat souhlas se zpracováním písemně nebo elektronicky na adresu nebo email správce uvedený v čl. III těchto podmínek.

 2. Dále máte právo podat stížnost u Úřadu pro ochranu osobních údajů v případě, že se domníváte, že bylo porušeno Vaší právo na ochranu osobních údajů.

VII. Podmínky zabezpečení osobních údajů

1. Správce prohlašuje, že přijal veškerá vhodná technická a organizační opatření k zabezpečení osobních údajů.

2. Správce přijal technická opatření k zabezpečení datových úložišť a úložišť osobních údajů v listinné podobě, zejména používání odpovídajícího sw k ochraně osobních údajů, dodržování pravidel bezpečného užívání prostředků vzdálené komunikace, s důrazem na ochranu osobních údajů, fyzické zajištění ochrany prostor.

3. Správce prohlašuje, že k osobním údajům mají přístup pouze jím pověřené osoby.

VIII. Cookies

Co je soubor cookie?

Cookies jsou malé textové soubory, které vznikají navštívením každé webové stránky a které se ukládají do koncového zařízení či paměti koncových zařízení uživatelů webových stránek, v tomto případě stránek tohoto internetového obchodu. Tyto soubory nutně neobsahují osobní údaje jednotlivých kupujících či uživatelů webových stránek prodávajícího, ale v případě, kdy zákazník takové údaje Správci v souvislosti s uzavřením závazkového právního vztahu, zejména pak kupní smlouvy, poskytne, mohou být takové osobní údaje přiřazeny k informacím uloženým v příslušných souborech cookies. Cookies se využívají jako standardní nástroj pro ukládání informací o tom, jak jsou webové stránky, tedy i tento internetový obchod, využíván. Je tak možné odlišit navzájem jednotlivé uživatele od sebe a přizpůsobit obsah konkrétním preferencím. Bez cookies by bylo nakupování v internetovém obchodu znesnadněno. 

 

K čemu se cookies používají?

Správce používá technologii souborů cookies výhradně za účelem zlepšení a zjednodušení pohybu uživatelů na webových stránkách internetového obchodu, optimalizaci těchto stránek pro jejich uživatele, dále za účelem zajištění lepších služeb pro kupujícího a dále pro marketingové účely, vše za účelem zlepšení péče o své současné i budoucí zákazníky (kupující) a uživatele webových stránek prodávajícího, odpovídající jejich individuálním potřebám.

Na stránkách internetového obchodu jsou používány tyto cookies:

 

Technická cookies: K tomu, aby náš internetový obchod fungoval správně (např. abyste si mohli vytvořit uživatelský profil, přihlásit se do něj a abyste mohli nakupovat zboží a služby), používáme technická cookies. Tento typ cookies je naprosto nezbytný pro samotné fungování obchodu.

 

Funkční cookies: Tyto cookies slouží k uchování parametrů profilu, jako jsou jeho uživatelská nastavení a „zapamatování“ přihlašovacích údajů. V takovém případě je vaše heslo vždy zašifrované. Používání těchto cookies není nezbytné, ale výrazně vám zpříjemní a ulehčí návštěvu našeho internetového obchodu.

 

Analytické cookies: Analytické cookies nám pomáhají vylepšit náš internetový obchod, z čehož ve výsledku těžíte opět vy. Analytické cookies na našem webu jsou shromažďovány skriptem společnosti Google Inc., která následně tato data anonymizuje. Po anonymizaci se již nejedná o osobní údaje, protože anonymizované cookies nelze přiřadit konkrétnímu uživateli, resp. konkrétní osobě. Poznatky z těchto cookies používáme i pro reklamní účely, kdy vám na základě těchto údajů můžeme zobrazovat reklamu i na cizích webových stránkách, kterou ve vztahu k vám považujeme za relevantní. Pokud chcete mít kontrolu nad tím, jaké vaše analytické cookies zpracováváme, můžete použít tento přídavný program od Googlu (lze spustit pouze z počítače). Analytické cookies nám také umožní zajistit vám nabídku zboží z našeho obchodu, které by se vám mohlo líbit, na základě minulých objednávek, anonymně sledovat vaše preference a na základě toho zlepšovat naše služby.

 

Jak můžete ovlivnit, které z vašich cookies budeme zpracovávat

Stačí používat některý z běžných internetových prohlížečů (např. Internet Explorer, Safari, Firefox, Chrome) se zapnutou funkcí anonymního prohlížení, která zabrání ukládání údajů o navštívených webech, popř. si v prohlížeči můžete ukládání cookies zcela zakázat. Pokud však zakážete i zpracovávání technických a funkčních cookies, znemožníte tím fungování některým funkcím, které vám pomáhají.

Zpracovávání analytických cookies z naší strany můžete mít snadno pod kontrolou, pokud budete používat tento přídavný program od Googlu (lze spustit pouze z počítače). Vypnutím analytických cookies nám nicméně bohužel podstatně ztížíte zlepšování našeho internetového obchodu.

Z pohledu ukládání cookies jsou na internetovém obchodu používány 2 typy cookies: 

 • Trvalá cookies – tyto zůstávají v koncovém zařízení uživatele webových stránek či kupujícího až do jejich smazání.

 

 • Dočasná cookies – tyto se automaticky smažou společně s ukončením internetového prohlížeče uživatele webových stránek či kupujícího.

 

Pomocí technologie soborů cookies zjišťuje společnost správce následující informace, které se ukládají do koncových zařízení uživatelů webových stránek internetového obchodu:

 

cvi_grafika

730 dnů

Jedná se o cookie z našich stránek

Zapíná/vypíná grafiku – nebude-li fungovat, uživatel nemůže přepnout na zobrazení bez grafiky.

defpc

730 dnů

Jedná se o cookie z našich stránek

Permanentní přepnutí do PC verze webu.

pokusfv + číslo

1 den

Jedná se o cookie z našich stránek

Kontrola hlasování v anketě vytvořené pomocí formuláře.

volPrezentace

sezení

Jedná se o cookie z našich stránek

Přepíná mezi editačním a prezentačním módem, má-li právo na editaci.

vol_StavZobrazeni

730 dnů

Jedná se o cookie z našich stránek

Zapíná/vypíná vyhledávací formuláře kontextového vyhledávání, zobrazuje/skrývá formulář pro výběr sloupců gridu, zobrazuje/skrývá Další nastavení u objektů.

tSW.spu.LWASUOOU

sezení

Jedná se o cookie z našich stránek

Ukládá url adresu služby při používání našich webových formulářů.

tSW.si.LWASUOOU

sezení

Jedná se o cookie z našich stránek

Ukládá session id při používání našich webových formulářů.

 

Proti sběru cookies na základě oprávněného zájmu může subjekt údajů (fyzická osoba) vznést námitku. Vyřízení námitek bude probíhat na základě komunikace prostřednictvím elektronické pošty se správcem osobních údajů, a to na základě písemného podání námitky (nebo tam, kde je to aplikovatelné odvolání souhlasu) na emailové adresu správce. 

 

IX. Závěrečná ustanovení

1. Odesláním objednávky z internetového objednávkového formuláře potvrzujete, že jste seznámen/a s podmínkami ochrany osobních údajů a že je v celém rozsahu přijímáte.

2. S těmito podmínkami souhlasíte zaškrtnutím souhlasu prostřednictvím internetového formuláře. Zaškrtnutím souhlasu potvrzujete, že jste seznámen/a s podmínkami ochrany osobních údajů a že je v celém rozsahu přijímáte.

3. Správce je oprávněn tyto podmínky změnit. Novou verzi podmínek ochrany osobních údajů zveřejní na svých internetových stránkách a zároveň Vám zašle novou verzi těchto podmínek Vaši e-mailovou adresu, kterou jste správci poskytl/a.

Tyto podmínky nabývají účinnosti dnem 9.6. 2020