Obchodní podmínky

 
 

Všeobecné obchodní podmínky

 

prodávajícího, podnikatelky OSVČ Vanda Jandová, fyzická osoba, podnikající dle živnostenského oprávnění, vystupující pod názvem Vanda Janda

IČO: 09214950
s
ídlo: Široká 117/22, 110 00, Praha 1 – Staré Město 

adresa pro doručování elektronické pošty: hello@vandajanda.com 

 

pro prodej zboží prostřednictvím internetového obchodu, umístěného na internetové adrese www.VandaJanda.com

 

 1. Úvodní ustanovení

  

  1. Tyto obchodní podmínky (dále jen „Obchodní podmínky“) prodávajícího, podnikatelky OSVČ Vanda Jandová, fyzická osoba, podnikající dle živnostenského zákona, vystupující pod názvem Vanda Janda, IČO: 09214950, se sídlem: Široká 117/22, 110 00, Praha 1 – Staré Město (dále jen „prodávající“) upravují vzájemná práva a povinnosti smluvních stran při uzavírání kupní smlouvy mezi prodávajícím a jinou fyzickou či právnickou osobou (dále jen „kupující“) prostřednictvím internetového obchodu (dále jen „internetový obchod“), který se nachází na adrese www.VandaJanda.com (dále jen „webová stránka“). Tento internetový obchod je provozován prodávajícím.

 

  1. Obchodní podmínky se nevztahují na případy, kdy osoba, která má v úmyslu nakoupit zboží od prodávajícího, jedná při objednávání zboží v rámci své podnikatelské činnosti nebo v rámci svého samostatného výkonu povolání. Na takové obchodní případy se vztahuje obecná zákonná úprava pro kupní smlouvu podle občanského zákoníku.

 

  1. Kupující i prodávající se řídí příslušnou platnou právní úpravou, kupní smlouvou a Obchodními podmínkami. Uzavřením kupní smlouvy kupující výslovně potvrzuje, že si je vědom toho, že tyto Obchodní podmínky tvoří nedílnou součást kupní smlouvy, a že se s těmito Obchodními podmínkami podrobně seznámil a souhlasí s nimi. 

 

  1. Ustanovení Obchodních podmínek jsou nedílnou součástí kupní smlouvy. Odchylná ujednání v kupní smlouvě mají přednost před ustanoveními těchto Obchodních podmínek.

 

  1. Kupující byl před uskutečněním objednávky dostatečným způsobem řádně a včas upozorněn na tyto Obchodní podmínky a měl možnost se s jejich celým zněním podrobně seznámit. 

 

  1. Kupující souhlasí s použitím komunikačních prostředků na dálku při uzavírání kupní smlouvy. Náklady vzniklé kupujícímu při použití komunikačních prostředků na dálku v souvislosti s uzavřením kupní smlouvy (náklady na internetové připojení, náklady na telefonní hovory) si hradí kupující sám. Tyto náklady se neliší od základní sazby.

 

  1. Kupní smlouvu lze prostřednictvím internetového obchodu uzavřít v českém jazyce. Obchodní podmínky a kupní smlouva jsou přístupné kupujícímu v českém jazyce.

 

 

 1. Základní pojmy
  1. Prodávající je osoba samostatně výdělečně činná, která při uzavírání a plnění smlouvy jedná v rámci své obchodní nebo jiné činnosti. 

 

  1. Kupující je osoba, která prostřednictvím internetového obchodu prodávajícího kupuje zboží. Kupující může být jak spotřebitel, tak i osoba, která spotřebitelem není. Spotřebitelem je fyzická osoba, která při uzavírání a plnění smlouvy nejedná v rámci své obchodní nebo jiné podnikatelské činnosti nebo v rámci samostatného výkonu svého povolání. Osoba, která je spotřebitelem, je dále v těchto Obchodních podmínkách označena buď jako kupující nebo výslovně jako spotřebitel.  

 

  1. Kupní smlouvou se prodávající zavazuje, že kupujícímu odevzdá věc, která je předmětem koupě, a umožní mu nabýt vlastnické právo k ní, a kupující se zavazuje, že věc převezme a zaplatí prodávajícímu kupní cenu.

 

 

 

 1. Registrace uživatele a objednání bez registrace

 

  1. Na základě registrace kupujícího, provedené na webové stránce internetového obchodu (dále jen „registrace“) může kupující vstupovat do uživatelského rozhraní pro svůj profil, založený registrací (dále jen „uživatelský účet"). Ze svého uživatelského účtu může kupující provádět objednávání zboží v internetovém obchodě. 

 

  1. Uživatelský účet dále nabízí výběr zboží, které by se kupujícímu mohlo líbit, a to na základě jeho dřívější objednávky/ na základě jím dříve prohlíženého zboží. 

 

  1. Přístup k uživatelskému účtu je zabezpečen uživatelským jménem a heslem. Kupující je povinen zachovávat mlčenlivost ohledně informací, nezbytných k přístupu do jeho uživatelského účtu a obezřetnost ohledně uchovávání těchto informací. Kupující je povinen užívat uživatelský účet osobně a není oprávněn umožnit využívání uživatelského účtu třetím osobám. 

 

  1. Při objednávání zboží je kupující povinen uvádět správně a pravdivě všechny údaje. Údaje uvedené v uživatelském účtu je kupující při jakékoliv jejich změně povinen aktualizovat. 

 

  1. Kupující není oprávněn umožnit využívání zákaznického účtu třetím osobám.

 

  1. Prodávající může zrušit uživatelský účet, a to zejména v případě, když kupující svůj uživatelský účet déle nevyužívá, či v případě, kdy kupující poruší své povinnosti z kupní smlouvy nebo těchto Obchodních podmínek.

 

  1. Kupující bere na vědomí, že uživatelský účet nemusí být dostupný nepřetržitě, a to zejména s ohledem na nutnou údržbu hardwarového a softwarového vybavení prodávajícího, popř. nutnou údržbu hardwarového a softwarového vybavení třetích osob.

 

  1. Kupující může zboží objednat též bez registrace - přímo na webové stránce internetového obchodu. V takovém případě systém internetového obchodu pro kupujícího vygeneruje  Tyto identifikační údaje pro jednorázový nákup v internetovém obchodu budou kupujícímu zaslány na e-mailovou adresu, sdělenou při provádění objednávky zboží.

 

 

 

 1. Objednávka a uzavření smlouvy

 

  1. Pro objednání zboží vloží kupující zboží do nákupního košíku a dále se řídí pokyny sdělenými v rámci nákupního procesu. Při zadávání objednávky volbou ze zobrazených možností a vyplněním si kupující vybere zboží, počet kusů zboží, způsob platby a doručení. 

 

  1. Kupující výslovně souhlasí s tím, že prodávající vylučuje aplikaci § 1732 odst. 2 občanského zákoníku. Objednávka zboží je návrhem na uzavření kupní smlouvy.

 

  1. Po potvrzení údajů v objednávkovém formuláři bude kupující vyzván k zadání způsobu úhrady kupní ceny zboží a k volbě způsobu dodání zboží. 

 

  1. Po potvrzení volby způsobu úhrady kupní ceny zboží a potvrzení volby způsobu dodání zboží a před zasláním objednávky prodávajícímu je kupujícímu umožněna kontrola a změna objednávky a dat, která do objednávky kupující vložil.

 

  1. Uzavření kupní smlouvy bez sjednání všech jejích náležitostí stanovených občanským zákoníkem je ve smyslu ustanovení § 1726 občanského zákoníku vyloučeno. Prodávající dále v souladu s ustanovením § 1740 odst. 3) občanského zákoníku vylučuje přijetí nabídky s dodatkem nebo odchylkou.

 

  1. Objednávku kupující odešle prodávajícímu kliknutím na potvrzovací tlačítko. Údaje uvedené v objednávce jsou prodávajícím považovány za správné. 

 

  1. Podmínkou platnosti objednávky je vyplnění veškerých předepsaných údajů, uvedených v objednávkovém formuláři, tedy: obsah košíku, jméno a příjmení, telefon, email a doručovací adresa kupujícího, a dále způsob dodání a způsob úhrady kupní ceny zboží kupujícím, a dále potvrzení kupujícího o tom, že se seznámil s těmito Obchodními podmínkami.

 

  1. Neprodleně po obdržení objednávky zašle prodávající kupujícímu potvrzení o obdržení objednávky na emailovou adresu, kterou kupující při objednání zadal. Toto potvrzení je automatické a nepovažuje se za uzavření smlouvy. 

 

  1. V případě, že při platbě ceny zboží nastala chyba, obdrží kupující e-mail, upozorňující na problém, který při provádění platby nastal, případně pokyn k provedení platby jiným způsobem.

 

  1. 4.10.Kupní smlouva je uzavřena teprve doručením potvrzení objednávky (akceptací), jež je prodávajícím zasláno kupujícímu elektronickou poštou (potvrzující e-mail). Přílohou potvrzujícího e-mailu s rekapitulací objednávky je Přílohou potvrzení jsou aktuální Obchodní podmínky prodávajícího, formulář pro odstoupení od smlouvy a informace o materiálovém složení a údržbě objednaného zboží.

 

  1. 4.11.Prodávající si vyhrazuje právo nepotvrdit objednávku nebo její část před uzavřením kupní smlouvy pokud se zboží již nevyrábí a/ nebo jej prodávající nemá na skladě a /nebo zřejmé chyby v ceně zboží. V případě, že tato situace nastane, prodávající se zavazuje neprodleně kontaktovat kupujícího za účelem dohody o dalším postupu. V případě, že kupující zaplatil již část nebo celou kupní cenu, bude tato částka převedena zpět na účet, ze kterého byla zaplacena.

 

  1. 4.12.V případě, že došlo ke zjevné technické chybě na straně prodávajícího při uvedení ceny zboží v internetovém obchodě, nebo v průběhu objednávání, není prodávající povinen dodat kupujícímu zboží za tuto zcela zjevně chybnou cenu ani v případě, že kupujícímu bylo zasláno automatické potvrzení o obdržení objednávky podle těchto Obchodních podmínek. Prodávající informuje kupujícího o chybě bez zbytečného odkladu a zašle kupujícímu na jeho emailovou adresu pozměněnou nabídku. Pozměněná nabídka se považuje za nový návrh kupní smlouvy a kupní smlouva je v takovém případě uzavřena potvrzením o přijetí kupujícím na emailovou adresu prodávajícího.

 

  1. 4.13.Kupující je povinen neprodleně oznámit prodávajícímu jakékoli změny svých identifikačních, fakturačních a kontaktních údajů, které by mohly mít vliv na plnění kupní smlouvy. Údaje uvedené kupujícím při objednávání zboží jsou prodávajícím považovány za správné.

 

  1. 4.14.Potvrzení obsahu smlouvy uzavřené v jiné než zabezpečené elektronické nebo písemné formě, které vykazuje odchylky od skutečně ujednaného obsahu smlouvy, nemá právní účinky.

 

 

 1. Informace o zboží a cenách, platební a doručovací podmínky

 

  1. Informace o zboží, včetně uvedení cen jednotlivého zboží a jeho hlavních vlastností jsou uvedeny u jednotlivého zboží v katalogu internetového obchodu. Ceny zboží zůstávají v platnosti po dobu, po kterou jsou zobrazovány v internetovém obchodě. Toto ustanovení nevylučuje sjednání kupní smlouvy za individuálně sjednaných podmínek. 

 

  1. Ceny zboží jsou uvedeny jako konečné, kromě nákladů na doručení zboží. Ceny zboží zůstávají v platnosti po dobu, kdy jsou zobrazovány ve webovém rozhraní internetového obchodě. Toto ustanovení nevylučuje sjednání kupní smlouvy za individuálně sjednaných podmínek. 

 

  1. Veškerá prezentace zboží umístěná v katalogu internetového obchodu je informativního charakteru a prodávající není povinen uzavřít kupní smlouvu ohledně tohoto zboží.

 

  1. V internetovém obchodě jsou zveřejněny informace o nákladech spojených s balením a dodáním zboží. Informace o nákladech spojených s balením a dodáním zboží uvedené v internetovém obchodě platí pouze v případech, kdy je zboží doručováno v rámci území České republiky.

 

  1. Způsob úhrady kupní ceny se sjednává v kupní smlouvě. Kupní cenu zboží a cenu za dodání zboží lze uhradit kterýmkoliv z níže uvedených způsobů, na základě volby kupujícího. Kupující zvolí způsob platby kupní ceny v objednávce. 

 

Cenu zboží a případné náklady spojené s dodáním zboží dle kupní smlouvy může kupující uhradit následujícími způsoby: 

 • bezhotovostně převodem na bankovní účet prodávajícího, uvedený na stránce internetového obchodu,
 • bezhotovostně platební kartou, prostřednictvím platební brány GoPay,
 • v hotovosti nebo platební kartou při osobním odběru výdejně zásilek

 

  1. Společně s kupní cenou je kupující povinen uhradit prodávajícímu náklady spojené s balením a dodáním zboží ve smluvené výši. Není-li dále uvedeno výslovně jinak, rozumí se dále kupní cenou i náklady spojené s dodáním zboží.

 

  1. V případě platby v hotovosti je kupní cena splatná při převzetí zboží. V případě bezhotovostní platby je kupní cena splatná do 5 dnů od uzavření kupní smlouvy.

 

  1. V případě platby prostřednictvím platební brány postupuje kupující podle pokynů příslušného poskytovatele elektronických plateb. 

 

  1. V případě bezhotovostní platby je závazek kupujícího uhradit kupní cenu splněn okamžikem připsání příslušné částky na bankovní účet prodávajícího.

 

  1. Prodávající nepožaduje od kupujícího předem žádnou zálohu či jinou obdobnou platbu. Úhrada kupní ceny před odesláním zboží není zálohou.

 

  1. Zboží je kupujícímu dodáno:
 • na adresu určenou kupujícím v objednávce (Balík do ruky, kurýrní službou)
 • prostřednictvím výdejny zásilek na adresu výdejny, kterou kupující určil v objednávce,
 • prostřednictvím výdejny zásilek na adresu pobočky České pošty, kterou kupující určil v objednávce (Česká pošta, s. p. - Balík na poštu).

 

  1. Volba způsobu dodání se provádí během objednávání zboží.

 

  1. Náklady na dodání zboží v závislosti na způsobu odeslání a převzetí zboží jsou uvedeny v objednávce kupujícího a v potvrzení převzetí objednávky prodávajícím. V případě, že je způsob dopravy smluven na základě zvláštního požadavku kupujícího, nese kupující riziko a případné dodatečné náklady spojené s tímto způsobem dopravy.

 

  1. Kupujícímu bude zboží doručeno nejpozději do 10 pracovních dnů od uzavření kupní smlouvy. Prodávající si vyhrazuje právo na prodloužení doby doručení v době mimořádných akcí, svátků a zátěžových dob (př. Vánoce, Sv. Valentýn). O možném prodloužení doby doručení informuje předem prodávající na stránkách internetového obchodu.  

 

  1. Zásilka bude obsahovat objednané zboží a informace o zboží. 

 

  1. Platí, že kupující souhlasí s tím, aby prodávající poskytl vybranému přepravci údaje týkající se kupujícího, a to v rozsahu, který je nezbytný pro řádné dodání zboží, přičemž prodávající zboží před jeho dodáním na své náklady zabalí a označí způsobem dohodnutým v kupní smlouvě, případně způsobem obvyklým, odpovídajícím dohodnutému způsobu dodání a užívání. 

 

  1. Je-li prodávající podle kupní smlouvy povinen dodat zboží na místo určené kupujícím v objednávce, je kupující povinen převzít zboží při dodání. V případě, že je z důvodů na straně kupujícího nutno zboží doručovat opakovaně nebo jiným způsobem, než bylo uvedeno v objednávce, je kupující povinen uhradit náklady spojené s opakovaným doručováním zboží, resp. náklady spojené s jiným způsobem doručení.

 

  1. Při převzetí zboží od přepravce je kupující povinen zkontrolovat neporušenost obalů zboží a v případě jakýchkoliv závad toto neprodleně oznámit přepravci. V případě shledání porušení obalu svědčícího o neoprávněném vniknutí do zásilky nemusí kupující zásilku od přepravce převzít.

 

  1. Prodávající vystaví kupujícímu daňový doklad – fakturu. Daňový doklad je odeslán na emailovou adresu kupujícího. 

 

  1. Kupující nabývá vlastnické právo ke zboží zaplacením celé kupní ceny za zboží, včetně nákladů na dodání, nejdříve však převzetím zboží. Odpovědnost za nahodilou zkázu, poškození či ztrátu zboží přechází na kupujícího okamžikem převzetí zboží nebo okamžikem, kdy měl kupující povinnost zboží převzít, ale v rozporu s kupní smlouvou tak neučinil.

 

 

 1. Odstoupení od smlouvy

 

  1. Kupující, který uzavřel kupní smlouvu mimo svoji podnikatelskou činnost jako spotřebitel, má právo od kupní smlouvy odstoupit.

 

  1. Lhůta pro odstoupení od smlouvy činí 14 dnů

 

  • ode dne převzetí zboží,
  • ode dne převzetí poslední dodávky zboží, je-li předmětem smlouvy několik druhů zboží nebo dodání několika částí

 

  1. Přestože spotřebitel je oprávněn od smlouvy odstoupit bez uvedení důvodu, bere na vědomí, že lhůta pro odstoupení od smlouvy slouží k tomu, aby se mohl dostatečně seznámit s vlastnostmi zakoupeného zboží, a nelze ji chápat jako právo na výpůjčku zboží. 
  2. Kupující bere na vědomí, že dle ustanovení § 1837 občanského zákoníku nelze mimo jiné odstoupit od kupní smlouvy 
   • o dodávce zboží upraveného podle přání spotřebitele nebo pro jeho osobu,
   • o dodávce zboží v uzavřeném obalu, které spotřebitel z obalu vyňal a z hygienických důvodů jej není možné vrátit.

 

  1. V případě odstoupení od smlouvy dle čl. 6.1 Obchodních podmínek se kupní smlouva od počátku ruší. Zboží musí být prodávajícímu vráceno do 14 dnů od odeslání odstoupení od smlouvy prodávajícímu. Zboží musí být prodávajícímu vráceno nepoškozené a neopotřebené a, je-li to možné, v původním obalu, a to na adresu sídla prodávajícího.

 

  1.  Náklady spojené s vrácením zboží prodávajícímu nese v případě odstoupení od smlouvy dle čl. 6.1 Obchodních podmínek kupující. Zboží zaslané prodávajícímu na dobírku nebude převzato.

 

  1. Pro dodržení lhůty pro odstoupení od smlouvy musí kupující odeslat oznámení o odstoupení ve lhůtě pro odstoupení od smlouvy.

 

  1. Pro odstoupení od kupní smlouvy může kupující využít vzorový formulář k odstoupení od smlouvy poskytovaný prodávajícím. Odstoupení od kupní smlouvy zašle kupující na emailovou nebo doručovací adresu prodávajícího, uvedenou v těchto Obchodních podmínkách. Prodávající potvrdí kupujícímu bezodkladně přijetí oznámení o odstoupení od kupní smlouvy.

 

  1. Kupující, který odstoupil od smlouvy, je povinen vrátit prodávajícímu zboží do 14 dnů od odstoupení od smlouvy. Kupující nese náklady spojené s navrácením zboží prodávajícímu, a to i v tom případě, kdy zboží nemůže být vráceno pro svou povahu obvyklou poštovní cestou.

 

  1. Odstoupí-li kupující od smlouvy, vrátí mu prodávající bezodkladně, nejpozději však do 30 dnů od odstoupení od smlouvy, všechny peněžní prostředky, které od něho přijal, včetně nákladů na dodání, v rozsahu článku 6.11 Obchodních podmínek, a to stejným způsobem, jakým tyto prostředky přijal. Prodávající vrátí kupujícímu přijaté peněžní prostředky jiným způsobem jen tehdy, pokud s tím kupující souhlasí a pokud mu tím nevzniknou další náklady.

 

  1. Jestliže kupující zvolil jiný než nejlevnější způsob dodání zboží, který prodávající nabízí, vrátí prodávající kupujícímu náklady na dodání zboží ve výši odpovídající nejlevnějšímu nabízenému způsobu dodání zboží.

 

  1. Odstoupí-li kupující od kupní smlouvy, není prodávající povinen vrátit přijaté peněžní prostředky kupujícímu dříve, než mu kupující zboží předá nebo prokáže, že zboží prodávajícímu odeslal.

 

  1. Zboží musí vrátit kupující prodávajícímu nepoškozené, neopotřebené a neznečištěné a je-li to možné, v původním obalu. Nárok na náhradu škody vzniklé na zboží je prodávající oprávněn jednostranně započíst proti nároku kupujícího na vrácení kupní ceny.

 

  1. Prodávající je oprávněn odstoupit od kupní smlouvy z důvodu vyprodání zásob, nedostupnosti zboží, anebo když výrobce, dovozce anebo dodavatel zboží přerušil výrobu nebo dovoz zboží. Prodávající bezodkladně informuje kupujícího prostřednictví emailové adresy uvedené v objednávce a vrátí ve lhůtě 14 dnů od oznámení o odstoupení od kupní smlouvy všechny peněžní prostředky včetně nákladů na dodání, které od něho na základě smlouvy přijal, a to stejným způsobem, popřípadě způsobem určeným kupujícím.

 

  1. Veškerá ustanovení tohoto článku Obchodních podmínek se vztahují výhradně na odstoupení od kupní smlouvy, uzavřené se spotřebitelem.

 

 

 1. Práva z vadného plnění 

 

  1. Prodávající odpovídá kupujícímu, za to, že zboží při převzetí nemá vady. Zejména prodávající odpovídá kupujícímu, že v době, kdy kupující zboží převzal:

 

  • má zboží vlastnosti, které si strany ujednaly, a chybí-li ujednání, má takové vlastnosti, které prodávající nebo výrobce popsal nebo které kupující očekával s ohledem na povahu zboží a na základě reklamy jimi prováděné,
  • se zboží hodí k účelu, který pro jeho použití prodávající uvádí nebo ke kterému se zboží tohoto druhu obvykle používá,
  • zboží odpovídá jakostí nebo provedením smluvenému vzorku nebo předloze, byla-li jakost nebo provedení určeno podle smluveného vzorku nebo předlohy,
  • je zboží v odpovídajícím množství, míře nebo hmotnosti a zboží vyhovuje požadavkům právních předpisů.

 

  1. Povinnosti z vadného plnění má prodávající nejméně v takovém rozsahu, v jakém trvají povinnosti z vadného plnění výrobce. Kupující je jinak oprávněn uplatnit právo z vady, která se vyskytne u spotřebního zboží v době 24 měsíců od převzetí.

 

  1. Je-li na prodávaném zboží, na jeho obalu, v návodu připojenému ke zboží nebo v reklamě v souladu s jinými právními předpisy uvedena doba, po kterou lze zboží použít, použijí se ustanovení o záruce za jakost. Zárukou za jakost se prodávající zavazuje, že zboží bude po určitou dobu způsobilé k použití pro obvyklý účel nebo že si zachová obvyklé vlastnosti. Vytkl-li kupující prodávajícímu vadu zboží oprávněně, neběží lhůta pro uplatnění práv z vadného plnění ani záruční doba po dobu, po kterou nemůže kupující vadné zboží užívat.

 

  1. Ustanovení uvedená v předchozím odstavci Obchodních podmínek se nepoužijí u zboží prodávaného za nižší cenu na vadu, pro kterou byla nižší cena ujednána, na opotřebení zboží způsobené jeho obvyklým užíváním, u použitého zboží na vadu odpovídající míře používání nebo opotřebení, kterou zboží mělo při převzetí kupujícím, nebo vyplývá-li to z povahy zboží. Právo z vadného plnění kupujícímu nenáleží, pokud před převzetím zboží věděl, že zboží má vadu, anebo pokud vadu sám kupující způsobil.

 

  1. V případě výskytu vady může kupující prodávajícímu předložit reklamaci a požadovat:
  • výměnu za nové zboží,
  • opravu zboží,
  • přiměřenou slevu z kupní ceny,
  • odstoupit od smlouvy.

 

  1. Kupující má právo odstoupit od smlouvy:
  • pokud má zboží podstatnou vadu,
  • pokud nemůže věc řádně užívat pro opakovaný výskyt vady nebo vad po opravě,
  • při větším počtu vad zboží.

 

  1. Podstatné je takové porušení smlouvy, o němž strana porušující smlouvu již při uzavření smlouvy věděla nebo musela vědět, že by druhá strana smlouvu neuzavřela, pokud by toto porušení předvídala.

 

  1. U vady, která znamená nepodstatné porušení smlouvy (bez ohledu na to, jde-li o vadu odstranitelnou či neodstranitelnou), má kupující nárok na odstranění vady anebo přiměřenou slevu z kupní ceny.

 

  1. Vyskytla-li se odstranitelná vada po opravě opakovaně (obvykle třetí reklamace pro stejnou závadu nebo čtvrtá pro odlišné závady) nebo má zboží větší počet vad (zpravidla nejméně tři vady současně), má kupující právo uplatnit požadavek na slevu z kupní ceny, výměnu zboží nebo odstoupit od smlouvy.

 

  1. Při uplatnění reklamace je kupující povinen prodávajícímu sdělit, jaké právo si zvolil. Změna volby bez souhlasu prodávajícího je možná jen tehdy, žádal-li kupující opravu vady, která se ukáže být neodstranitelná. Nezvolí-li kupující si své právo z podstatného porušení smlouvy včas, má práva stejná jako při nepodstatném porušení smlouvy.

 

  1. Není-li oprava nebo výměna zboží možná, na základě odstoupení od smlouvy může kupující požadovat vrácení kupní ceny v plné výši.

 

  1. Pokud prodávající prokáže, že kupující před převzetím o vadě zboží věděl nebo ji sám způsobil, není prodávající povinen nároku kupujícího vyhovět.

 

  1. Kupující nemůže reklamovat zlevněné zboží z důvodu, pro který je dané zboží zlevněno.

 

  1. Prodávající je povinen přijmout reklamaci v kterékoli své provozovně, v níž je přijetí reklamace možné, případně i v sídle nebo místě podnikání. Prodávající je povinen kupujícímu vydat písemné potvrzení o tom, kdy kupující právo uplatnil, co je obsahem reklamace a jaký způsob vyřízení reklamace kupující požaduje, jakož i potvrzení o datu a způsobu vyřízení reklamace, včetně potvrzení o provedení opravy a době jejího trvání, případně písemné odůvodnění zamítnutí reklamace.

 

  1. Prodávající nebo jím pověřený pracovník rozhodne o reklamaci ihned, ve složitých případech do tří pracovních dnů. Do této lhůty se nezapočítává doba přiměřená podle druhu výrobku či služby potřebná k odbornému posouzení vady. Reklamace včetně odstranění vady musí být vyřízena bezodkladně, nejpozději do 30 dnů ode dne uplatnění reklamace, pokud se prodávající s kupujícím nedohodne na delší lhůtě. Marné uplynutí této lhůty se považuje za podstatné porušení smlouvy a kupující má právo od kupní smlouvy odstoupit. Za okamžik uplatnění reklamace se považuje okamžik, kdy dojde projev vůle kupujícího (uplatnění práva z vadného plnění) prodávajícímu.

 

  1. Prodávající písemně informuje kupujícího o výsledku reklamace.

 

  1. Právo z vadného plnění kupujícímu nenáleží, pokud kupující před převzetím věci věděl, že věc má vadu, anebo pokud kupující vadu sám způsobil.

 

  1. V případě oprávněné reklamace má kupující právo na náhradu účelně vynaložených nákladů vzniklých v souvislosti s uplatněním reklamace. Toto právo může kupující u prodávajícího uplatnit ve lhůtě do jednoho měsíce po uplynutí záruční doby, v opačném případě ho soud nemusí přiznat.

 

  1. Volbu způsobu reklamace má kupující.

 

  1. Práva a povinnosti smluvních stran ohledně práv z vadného plnění se řídí § 1914 až 1925, § 2099 až 2117 a § 2161 až 2174 občanského zákoníku a zákonem č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele.

 

  1. Další práva a povinnosti stran související s odpovědností prodávajícího za vady upravuje reklamační řád prodávajícího.

 

 

 1. Doručování

 

  1. Smluvní strany si mohou veškerou písemnou korespondenci vzájemně doručovat prostřednictvím elektronické pošty.

 

  1. Kupující doručuje prodávajícímu korespondenci na emailovou adresu uvedenou v těchto Obchodních podmínkách. Prodávající doručuje kupujícímu korespondenci na emailovou adresu uvedenou v jeho zákaznickém účtu nebo v objednávce.

 

 

 1. Řešení sporů

 

  1. Vzájemné spory mezi prodávajícím a kupujícím řeší obecné soudy.

 

  1. K mimosoudnímu řešení spotřebitelských sporů z kupní smlouvy je příslušná Česká obchodní inspekce (ČOI), se sídlem Štěpánská 567/15, 120 00 Praha 2, IČ: 000 20 869, internetová adresa: https://adr.coi.cz/cs. Platformu pro řešení sporů on-line nacházející se na internetové adrese http://ec.europa.eu/consumers/odr je možné využít při řešení sporů mezi prodávajícím a kupujícím z kupní smlouvy.

 

  1. Evropské spotřebitelské centrum Česká republika, se sídlem Štěpánská 567/15, 120 00 Praha 2, internetová adresa: http://www.evropskyspotrebitel.cz je kontaktním místem podle Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 524/2013 ze dne 21. května 2013 o řešení spotřebitelských sporů on-line a o změně nařízení (ES) č. 2006/2004 a směrnice 2009/22/ES (nařízení o řešení spotřebitelských sporů on-line).

 

  1. Prodávající je oprávněn k prodeji zboží na základě živnostenského oprávnění. Živnostenskou kontrolu provádí v rámci své působnosti příslušný živnostenský úřad. Česká obchodní inspekce vykonává ve vymezeném rozsahu mimo jiné dozor nad dodržováním zákona č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele.

 

  1. Dozor nad dodržováním povinností podle zákona č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele, v platném znění, vykonává Česká obchodní inspekce (www.coi.cz).

 

 

 1. Ochrana osobních údajů

 

  1. Kupní smlouvy jsou prodávajícím archivovány, a to i po dodání zboží. Kupní smlouvy jsou archivovány ve formátu, ve které byly uzavřeny. Přístup k archivovaným kupním smlouvám má výlučně prodávající, případně subjekt pověřený prodávajícím archivací. Tito nejsou oprávněni zpřístupnit smlouvy třetím osobám, s výjimkou případné zákonné povinnosti takového zpřístupnění.

 

  1. Všechny informace, které při využití internetového obchodu jeho uživatel uvede, jsou důvěrné a bude s nimi tak nakládáno. Bez souhlasu uživatele internetového obchodu nebudou osobní údaje uživatele využity jinak, než za účelem plnění ze smlouvy či na základě zákonné povinnosti, vyjma emailové adresy, na kterou mohou být zasílána obchodní sdělení, neboť tento postup umožňuje zákon, pokud jej neodmítnete. Tato sdělení se mohou týkat pouze obdobného nebo souvisejícího zboží a lze je kdykoliv jednoduchým způsobem (zasláním dopisu, emailu nebo proklikem na odkaz v obchodním sdělení) odhlásit. Emailová adresa bude za tímto účelem uchovávána po dobu 7 let od uzavření poslední smlouvy mezi smluvními stranami.

 

  1. Provozovatel internetového obchodu se řídí principy ochrany osobních údajů a bezpečné práce s daty v systému a dodržuje veškeré bezpečnostní IT standardy, nezbytné s ohledem na povahou činnosti, kterou prodávajícího vykonává. 

            

  1. Odpovídající bezpečnostní software je nainstalován na všech serverech využívaných provozovatelem internetového obchodu a na všech pracovních stanicích včetně notebooků.     

 

  1. Podrobnější informace o ochraně osobních údajů naleznete v Zásadách ochrany osobních údajů ZDE

 

 

 1. Závěrečná ustanovení

 

  1. Veškerá ujednání mezi prodávajícím a kupujícím se řídí právním řádem České republiky. Pokud vztah založený kupní smlouvou obsahuje mezinárodní prvek, pak strany sjednávají, že vztah se řídí právem České republiky. Tímto nejsou dotčena práva spotřebitele vyplývající z obecně závazných právních předpisů.

 

  1. Prodávající není ve vztahu ke kupujícímu vázán žádnými kodexy chování ve smyslu ustanovení § 1826 odst. 1 písm. e) občanského zákoníku.

 

  1. Všechna práva k webovým stránkám prodávajícího, zejména autorská práva k obsahu, včetně rozvržení stránky, fotografií, filmů, animací, grafik, ochranných známek, loga a dalšího obsahu a prvků, náleží prodávajícímu. Je zakázáno kopírovat, upravovat nebo jinak používat webové stránky nebo jejich část bez souhlasu prodávajícího. Kupujícímu koupí zboží od prodávajícího nevznikají žádná práva na používání registrovaných značek, obchodních názvů či firemních log prodávajícího nebo dalších fyzických či právnických osob.

 

  1. Prodávající nenese odpovědnost za chyby vzniklé v důsledku zásahů třetích osob do internetového obchodu nebo v důsledku jeho užití v rozporu s jeho určením. Kupující nesmí při využívání internetového obchodu používat postupy, které by mohly mít negativní vliv na jeho provoz a nesmí vykonávat žádnou činnost, která by mohla jemu nebo třetím osobám umožnit neoprávněně zasahovat či neoprávněně užít programové vybavení nebo další součásti tvořící internetový obchod a užívat internetový obchod nebo jeho části či softwarové vybavení takovým způsobem, který by byl v rozporu s jeho určením či účelem.

 

  1. Kupující tímto přebírá na sebe nebezpečí změny okolností ve smyslu § 1765 odst. 2 občanského zákoníku.

 

  1. Kupní smlouva včetně Obchodních podmínek je archivována prodávajícím v elektronické podobě a není přístupná.

 

  1. Znění Obchodních podmínek může prodávající měnit či doplňovat. Tímto ustanovením nejsou dotčena práva a povinnosti vzniklá po dobu účinnosti předchozího znění obchodních podmínek.

 

  1. Přílohou Obchodních podmínek je vzorový Formulář pro odstoupení od smlouvy.

 

 

Tyto obchodní podmínky nabývají účinnosti 9.6. 2020