Pronájem modelů

Pronájem modelů

Tato služba představuje možnost dočasného užívání vyhrazených modelů z výběru na stránkách e-shopu VandaJanda.com.

V případě zájmu kontaktujte E- mail: hello@vandajanda.com

Podrobné podmínky konkrétního zapůjčení budou dojednány individuálně.

Níže naleznete základní podmínky pronájmu modelů. Termínem „model“ se pro účely těchto podmínek, jakož i smlouvy o pronájmu, rozumí veškeré položky výběru na stránkách e-shopu VandaJanda.com nebo jiná položka, o jejímž pronájmu se pronajímatel s nájemcem (dále jen jako „klient“) dohodli, tedy nejen oděvní model, ale i veškeré módní doplňky, obuv a designové výrobky, v rozsahu platné právní úpravy, splňující účel pronájmu.

Obecné podmínky pronájmu modelu:

 1. O pronájmu je s klientem uzavřena smlouva, kde se mimo jiné upřesní doba pronájmu a jeho cena. 
 2. Pronajímatel je oprávněn ve smlouvě vyžadovat od klienta kauci. Z této mohou být zejména hrazeny opravy či náklady na čištění modelu, znečištěného či poškozeného po jeho vrácení klientem.
 3. Cena pronájmu závisí na typu modelu, délce pronájmu a určuje se poměrnou cenou z kupní ceny modelu. V ceně je zahrnuto základní čištění a ošetření modelu od znečištění v rozsahu obvyklém při řádném užívání (zaprášení, drobné stopy po make-upu, jež lze snadno očistit běžnými prostředky).
 4. Pronájmem se pronajímatel zavazuje přenechat klientovi model k dočasnému užívání. Klient k modelu ani jeho částem nezískává žádná jiná práva.
 5. O předání a převzetí modelu k zapůjčení bude sepsán předávací protokol.
 6. Během pronájmu klient nemá právo o své vůli model zásadně či nevratně měnit. Ostatní změny jsou možné pouze se souhlasem pronajímatele. 
 7. Smluvní strany se ve smlouvě ujednají, že změny či úpravy modelu, které si klient přeje provede, pokud pro to nenastane překážka na straně pronajímatele, pronajímatel či osoba jím pověřená. Tyto úpravy budou klientovi účtovány podle své povahy a rozsahu, kdy za běžné krejčovské práce bude klientovi účtována cena 600 Kč/h (včetně DPH).
 8. Pokud se strany nedohodnou jinak, je klient povinen při skončení pronájmu odevzdat pronajímateli model v místě, kde jej převzal, a to v takovém stavu, v jakém byl model v době, kdy jej převzal, s přihlédnutím k obvyklému opotřebení při řádném užívání, ledaže model zanikl nebo se znehodnotil.
 9. Při poškození či znečištění modelu klient uhradí náklady na vyčištění a opravu modelu. Pokud poškození či znečištění bude takové míry či povahy, která neumožní navrácení modelu do původního stavu, jež měl při převzetí klientem, uhradí klient kupní cenu modelu sníženou o cenu pronájmu.
 10. Za nedodržení termínu vracení modelu se účtuje 2 000 Kč / den (včetně DPH).
 11. Pronajímatel si ve smlouvě může po dohodě s klientem vyhradit právo na zaslání fotografických a audiovizuálních záznamů z užití modelu a právo k nakládání s těmito záznamy pro účely marketingu pronajímatele, zejména k jejich publikování na internetu. V takovém případě pronajímatel může právo k publikaci záznamu bezúplatně poskytnout třetí straně, to však opět pouze za účelem propagace pronajímatele.